เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 โดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้จดทะเบียน เลขที่ กท. 1427 และได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ทะเบียนเลขที่ 1345 โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 278 หมู่ 10 บ้านหนองออน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ทุกข์ยาก ถูกทอดทิ้ง พิการ และเด็กด้อยโอกาสอื่นๆ ให้ได้รับการเลี้ยงดู มีที่พักพิง ได้รับการศึกษาและมีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการจัดตั้งและดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู โรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดที่สามารถจัดตั้งได้ตามกฎหมายเพื่อการดังกล่าว

© 2015 Starfish Country Home School Foundation