โครงการทุนการศึกษา

 

168

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

14

15

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ได้ดำเนินงานโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนต่อในปีการศึกษา 2559 โดยได้เปิดรับสมัครนักเรียนทุนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ รุ่นที่ 8 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

บัดนี้มีใบสมัครส่งมาทั้งหมดจำนวน 83 ใบ ทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จึงได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ รุ่นที่ 8 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1- 6 ระหว่างวันที่ 12 – 26 มกราคม 2559 ดังนี้

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ส่งมาจำนวน 7 โรงเรียน/ใบสมัครทั้งหมดจำนวน 15 ใบ
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ส่งมาจำนวน 6 โรงเรียน/ใบสมัครทั้งหมดจำนวน 9 ใบ
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ส่งมาจำนวน 7 โรงเรียน/ใบสมัครทั้งหมดจำนวน 23 ใบ
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ส่งมาจำนวน 4 โรงเรียน/ใบสมัครทั้งหมดจำนวน 9 ใบ
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ส่งมาจำนวน 4 โรงเรียน/ใบสมัครทั้งหมดจำนวน 11 ใบ
  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ส่งมาจำนวน 7 โรงเรียน/ใบสมัครทั้งหมดจำนวน 16 ใบ

ทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมจะได้ดำเนินการพิจารณาให้ทุนแก่นักเรียนเป็นลำดับต่อไป และคาดว่าจะให้ทุนแก่นักเรียนเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดต่อเนื่องสามปี ทางมูลนิธิฯได้ให้การสนับสนุนนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแก่โรงเรียนภายนอกมากกว่า 250 โรงเรียน


ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสิรินภา แก้วกุนฑล ผู้ประสานงานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

โทรศัพท์ สำนักงาน 053-479185

โทรศัพท์มือถือ 087-5698113 อีเมลล์ Sirinapa-mt@schsf.org

© 2015 Starfish Country Home School Foundation