วิสัยทัศน์ และพันธกิจมูลนิธิ

วิสัยทัศน์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับความคุ้มครอง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต

พันธกิจ

มุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิ ให้ได้รับการศึกษาที่ดีเลิศ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต อีกทั้งโอกาสในการมีส่วนร่วมในสังคมที่อบอุ่น ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ เตรียมความพร้อม กลุ่มเป้าหมายให้เกิดทักษะและคุณลักษณะที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษาและชีวิตส่วนตัว เมื่อออกไปใช้ชีวิตในสังคม

© 2015 Starfish Country Home School Foundation