STARFISH COUNTRY HOME SCHOOL FOUNDATION

เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

"For every child to have access to quality education"

 

เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม   ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548  โดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ เป็นผู้ก่อตั้ง  และปัจจุบัน ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร  ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  ได้จดทะเบียน เลขที่  กท. 1427 และได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ทะเบียนเลขที่ 1345 โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 71/11  ถนนเวียงพิงค์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมมีวัตถุประสงค์

ในการก่อตั้ง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ทุกข์ยาก ถูกทอดทิ้ง พิการ และเด็กด้อยโอกาสอื่นๆ ให้ได้รับการเลี้ยงดู มีที่พักพิง ได้รับการศึกษาและมีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์   มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ดำเนินการจัดตั้งและดำเนินการ โรงเรียน ศูนย์การเรียน และโครงการทางศึกษาเพื่อให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้

 

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมเงินสนับสุนนการดำเนินงานทั้งหมดจาก Starfish Education Foundation USA

เรื่องของปลาดาว

ชายชราคนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนหาดทรายในเวลาเช้าตรู่ ณ ที่แห่งนั้น เขาเห็นฝูงปลาดาวนับพันเกยตื้นอยู่บนชายหาด พวกมันกำลังจะตายเพราะว่าระดับน้ำที่ได้ลดลง ชายชรามองเห็นเด็กชายตัวน้อยกำลังโยนปลาดาวฝูงนั้นกลับลงทะเล เขาผู้คิดว่าตนเป็นผู้ฉลาด จึงเอ่ยปากถามเด็กชายคนนั้นว่า “ทำไมทำอย่างนั้นหล่ะเจ้าหนู มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาหรอก” เด็กชายคนนั้นก้มลงเก็บปลาดาวตัวหนึ่งแล้วโยนลงสู่ทะเล พร้อมกับพูดว่า 

“สำหรับปลาดาวตัวนี้แล้วจะสร้างความแตกต่างอย่างแน่นอน”

"ภารกิจของมูลนิธิคือการยกระดับ และพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย"

โครงการของเรา

ด้านการศึกษา

โครงการด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กมีทักษะ และความรู้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21

Starfish-Academy_edited.png
Starfish_Logo_02-05_edited.png

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ การบริหารงาน รวมถึงการกำหนดแผนการทำงานเชิงกลยุทธ์ต่างๆจาก Starfish Education ซึ่งเป็นมูลนิธิเอกชนจากประเทศสหรัฐอเมริกา และยังได้รับการสนับสนุนจาก Firetree Trust ซึ่งเป็นมูลนิธิการกุศลจากฮ่องกง

  • Facebook Social Icon

Starfish Country Home School Foundation (Head Office) 

71/11 Wiengping Road, Tambon Chang Klan, Amphoe Muang, Chiang Mai, Thailand Tel. (+66) 53-277 288

Email: adminfoundation@schsf.org