โครงการของมูลนิธิฯ

"For every child to have access to quality education"

 

เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

โครงการด้านการศึกษาต่างๆ

โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาวได้จดทะเบียนในรูปแบบโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปลาดาวให้บริการแก่เด็กนักเรียน และครอบครัวชนกลุ่มน้อย รวมทั้งชุมชนชาวไทยท้องถิ่นใกล้กับอำเภอแม่แตง หลักสูตรของโรงเรียนบ้านปลาดาวเป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การศึกษาโดยศูนย์การเรียนรู้

กิจกรรมการศึกษาปฐมวัยสำหรับบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติ และคนไทยท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา และทักษะชีวิต


 

นักสร้างสรรค์บ้านปลาดาว

ให้โอกาสเด็กได้สร้าง พัฒนาทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือกับนักการศึกษา ครูผู้สอน สถาบัน และชุมชนต่างๆ รวมถึงการให้โอกาสและการจัดหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วย

การพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษา

การพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งสร้างศักยภาพให้กับนักการศึกษาในชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเน้นไปที่การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน และพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยนำจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานในกระบวนการเรียนรู้  (Makerspace)

 
  • Facebook Social Icon

Starfish Country Home School Foundation (Head Office) 

71/11 Wiengping Road, Tambon Chang Klan, Amphoe Muang, Chiang Mai, Thailand Tel. (+66) 53-277 288

Email: adminfoundation@schsf.org